HOME '00

  

Do fina³u miêdzyklasowego zakwalifikowa³o siê 11 osób

 • z klasy 1 A – Katarzyna Rupka i Anna Jaskółka

  z klasy 1 B – Piotr Modler, Agata Gąsowska i Daria Rêdziñska

  z klasy 1 C – Piotr Jasek i Magda Rzeszutek

  z klasy 1 D – Pawe³ Adamski i Radek Tabor

  z klasy 1 E – Bartek Mitraszewski i Katarzyna Gacka

 • Antas Jaros³aw Badanie zu¿ycia energii elektrycznej w moim mieszkaniu.
  Cudaj Aneta Badanie samopoczucia ucznia w czasie odpowiedzi ustnej – badania ankietowe.
  Giesa Tomasz Budowa modelu poduszkowca.
  Grabiszewski Tomasz Badanie wp³ywu czasu snu na wyniki nauczania.
  Gralla Sandra Badanie ró¿nic w rozwoju pleœni na ró¿nych serach.
  Gregosz Anna Badanie wp³ywu soli na kie³kowanie rze¿uchy.
  Grus Ma³gorzata Badanie zwi¹zku pomiêdzy spostrzegawczoœci¹ a inteligencj¹.
  Jaskó³ka Anna Badanie wp³ywu stresu szkolnego na ucznia.
  Joniec Katarzyna Badanie przewodnoœci cieplnej ró¿nych metali.
  Kaczkowski Micha³ Badanie wp³ywu warunków otoczenia na szybkoœæ korozji.
  Kasperczyk Lucyna Badanie wp³ywu œwiat³a i temperatury na kie³kowanie rze¿uchy.
  Kielbach Rafa³ Badanie wp³ywu cieczy na rozpad drewna.
  Król Magdalena Badanie trwa³oœci baniek mydlanych.
  £abanc Wojciech Badanie wp³ywu octu na rozwój roœlin.
  Matuszek Tomasz Badanie statystyczne dotycz¹ce ogl¹dania przeze mnie programów TV.
  Mazurkiewicz Dawid Badanie przyspieszenia ziemskiego
  Mirga Pawe³ Badanie inteligencji szczura.
  Moryñ Izabela Badanie dojrza³oœci p³ciowej myszy.
  Oleksy Marzena Badanie wp³ywu reklamy na sprzeda¿ produktów.
  Plewnia Aneta Badanie szybkoœci rozwoju pleœni na ró¿nych po¿ywkach.
  Rajman Mateusz Badanie wp³ywu octu i denaturatu na kwiaty doniczkowe.
  Rupka Katarzyna Badanie wp³ywu temperatury i oœwietlenia na kie³kowanie rze¿uchy.
  Strza³ka Agnieszka Badanie wp³ywu p³ynu Ace na kwiaty doniczkowe.
  Szczakiel Justyna Badanie wp³ywu wody z ró¿nych zb. wodnych na kie³kowanie pszenicy.
  Szymaniec Manfred Badanie szybkoœci rozk³adu ziemniaka pod wp³ywem ró¿nych cieczy.
  Dobrowolski Marcin Badanie wytrzyma³oœci ga³êzi dêbowych.
  Drzyma³a Rafa³ Badanie mocy pojazdu w zale¿noœci od konstrukcji.
  G¹sowska Agata Badanie wp³ywu warunków hodowli na rozwój kryszta³ków soli.
  Gnyp Aleksandra Badanie wp³ywu temperatury i dostêpu powietrza na przechowywanie marchwi.
  Jelito Marek Badanie upodobañ ¿ywieniowych ryb.
  Kasperek El¿bieta Badanie szybkoœci uczenia siê œwinek morskich.
  Kowalczyk Micha³ Badanie rozwoju muchy domowej.
  £abaziewicz Kamila Badanie reakcji skorupki jaj na ocet w zale¿noœci od barwy.
  Modler Piotr Budowa silnika spalinowego.
  Nowicka Katarzyna Badanie wp³ywu benzyny na rozwój ziemniaka.
  Okoñ Piotr Badanie wzroku chomika.
  Oracz Anna Badanie wp³ywu nas³onecznienia i ciœnienia na szybkoœæ wzrostu mandarynki.
  Ozga Katarzyna Badanie wp³ywu detergentów na rozwój rze¿uchy.
  Paroñ Rafa³ Badanie prêdkoœci obrotowej wiatraka w zale¿noœci od kszta³tu ³opatek.
  Podhorodecka Agata Badanie wp³ywu roztworów wodnych na kie³kowanie fasoli.
  Rêdzinska Anna Badanie wp³ywu cech przedmiotu na czas jego staczania siê z równi.
  Rombel Micha³ Badanie wytrzyma³oœci ga³êzi kasztanowca.
  Sochacki Piotr Badanie wp³ywu p³ynu do naczyñ na geranium.
  Sowada Karolina Badanie upodobañ smakowych chomika.
  Straub Anna Badanie wp³ywu œrodków czyszcz¹cych na rozwój fasolki.
  Suchorab Rados³aw Badanie mocy pojazdu w zale¿noœci od napêdu.
  Turska Ma³gorzata Obserwacja zachowania chomika syryjskiego w nowym otoczeniu.
  Wiecha Agnieszka Badanie wp³ywu p³ynów na kie³kowanie fasoli.
  Cebula Dariusz Badanie wp³ywu domestosu na rozwój bluszczu.
  Dec Micha³ Badanie reakcji kota na komendy.
  Feliks Patrycja Badanie zachowania siê ryb akwariowych sumików.
  Gruszycki Maciej Badanie wp³ywu gier komputerowych na zachowanie gracza.
  Jasek Piotr Badanie wp³ywu powietrza na unoszenie balonu.
  Jaworska Karolina Badanie wp³ywu p³ynu do p³ukania na rozwój kaktusa.
  Kampa Dariusz Badanie wp³ywu detergentów na rozwój rzodkiewki.
  Kuczyñski Damian Badanie natê¿enia ruchu.
  Kulik Teresa Badanie opinii publicznej na temat reformy oœwiaty.
  £ydka Anna Badanie opinii uczniów na temat cech nauczyciela lubianego przedmiotu.
  Machnik Dariusz Badania wp³ywu ró¿nych substancji na kwiat doniczkowy.
  Michalska Natalia Badanie wp³ywu cukru na rozwój trzykrotki.
  Miller Mariusz Badanie wp³ywu cukru na rozwój .... ???
  Mondrzyk £ukasz Badanie wp³ywu pod³o¿a na szybkoœæ rozwoju pleœni.
  Pason Agnieszka Badanie wp³ywu kwasu cytrynowego na rozwój chlorophytum.
  Rzeszutek Magdalena Badanie twardoœci wody w zbiornikach wodnych w okolicy Grudzic.
  Samek Damian Badanie krystalizacji soli w ró¿nych rozpuszczalnikach.
  Zembala Krystian Badanie wp³ywu p³ynu do mycia naczyñ na fikusy.
  Ziobro Wojciech Badanie wp³ywu gatunku wody na moczarkê kanadyjsk¹.
  ¯yto Patrycja Badanie wp³ywu plamy z oleju na pobieranie wody przez roœlinê ciêt¹.
  Duda Marzena Badanie rozwoju kwiatów pod wp³ywem cukru.
  Ko³acz Micha³ Badanie wp³ywu coca-coli na miêso.
  Adamski Pawe³ Badanie wp³ywu ró¿nych roztworów wodnych na rozwój rze¿uchy.
  Bebek Wirginia Sprawdzanie siê snów – badania ankietowe.
  Birek Wojciech Badanie wp³ywu muzyki na zachowanie siê ludzi – ankieta.
  Bratko Adam Badanie wp³ywu muzyki na zachowanie siê papugi.
  Buszko Natalia Badanie wp³ywu temperatury na kie³kowanie rzodkiewki
  Chojnowski Tomasz Badanie wp³ywu napojów na rozwój roœlin.
  Czajkowska Anna Badanie skutecznoœci szamponów do w³osów.
  Czaja Paulina Badanie trwa³oœci kwiatów ciêtych w zale¿noœci od rodzaju wody.
  Drewniak Krzysztof Badanie sprawnoœci fizycznej królików miniaturek w sytuacji stresowej.
  Konewski Pawe³ Budowa modelu sterowca – uk³ad napêdowy.
  Kot Tomasz Badanie wp³ywu œwiat³¹ na rozwój pomidora.
  Krawczyk Malwina Badanie mechanizmu barwienia kwiatów ciêtych.
  Krawczyk Marzena Badanie wp³ywu rodzaju cieczy na hodowlê kryszta³ów.
  Kud³a Kamil Budowa modelu poduszkowca.
  Nowicki Tomasz Budowa modelu sterowca – uk³ad sterowania.
  Piechota Agnieszka Badanie reklamowanych œrodków do prania.
  Skirewski Grzegorz Badanie wp³ywu rozgrzewki na wyniki biegu.
  Sobczak Aneta Badanie upodobañ radiowych uczniów gimnazjum.
  Tabor Rados³aw Badanie wp³ywu oporników na napiêcie wytwarzane przez bateriê.
  Uszyñski Marek Badanie sprawnoœci ró¿nych œrub do napêdu ³odzi.
  Wysota Maciej Badanie zasiêgu strugi wody w zale¿noœci od wysokoœci otworu i poziomu wody.
  Zimmerman Rafa³ Model karuzeli ³añcuchowej.
  Gacka Katarzyna Obserwacja zwyczajów chomika bengalskiego.
  Guzik Katarzyna Badanie wp³ywu filmu “Z archiwum X” na psychikê uczniów.
  Iwanicka Katarzyna Badanie wp³ywu moczu na rozwój rze¿uchy.
  Jaje Piotr Konstrukcja modelu ³odzi wykorzystuj¹cej napêd “biologiczny”.
  Kalend Tomasz Badanie wp³ywu octu i benzyny na trawê.
  Kardasiñska Anna Badanie wp³ywu kredy na rozwój rze¿uchy.
  Krawczyk Hannna Obserwacja kie³kowania fasoli w ró¿nych warunkach fotoklimatycznych.
  Kubicka Katarzyna Badanie wp³ywu kwaœnych deszczy na rozwój ziarna.
  Kurowski Dariusz Badanie wp³ywu p³ynu do mycia naczyñ na kie³kowanie rzodkiewki.
  KuŸmicz Wioletta Badanie percepcji barw u œwinki morskiej.
  Mitraszewski Bartek Badanie wp³ywu rozpuszczalnika na rozwój rze¿uchy.
  Mitraszewski Marcin Badanie wp³ywu herbat zio³owych na ró¿ne liœcie.
  Nicpoñ Adrian Badanie wp³ywu ropy na rozwój rze¿uchy.
  Pawlaczek Magdalena Badanie wp³ywu dezodorantu Impuls na ró¿ne liœcie.
  Piechurski Adam Badanie wp³ywu piwa na rozwój roœliny doniczkowej.
  Pietrzak Barbara Badanie reakcji psa na dŸwiêki.
  Rodzik Jolanta Badanie czy œrodki myj¹ce wydzielaj¹ szkodliwe dla roœlin opary.
  Stawecki Mateusz Badanie wp³ywu alkoholu na roœliny.
  Tomczyszyn Witold badanie wp³ywu octu i rozpuszczalnika na roœliny.
  Wieczorek Tomasz Badanie wp³ywu oleju roœlinnego na aloes.
  Wilczek Monika Badanie wp³ywu oleju na skrzyd³okwiat.

  POWRÓT do strony tytu³owej